Екологічна політика в Урядовій програмі Шмигаля 2.0

12 червня на засіданні Кабміну затверджено вже другу Програму діяльності уряду Дмитра Шмигаля.

Ми розглянули, які екологічні пріоритети уряд планує запроваджувати на час своєї каденції, та як вони співставляються з ключовими міжнародними зобов’язаннями України.

Отже, Програма діяльності Кабінету міністрів України містить окремий підрозділ «Екологічна політика». Зазначимо, що він входить до завдань, передбачених для Мінекоенерго – такого органу виконавчої влади на цей момент вже не існує.

Екологічна політика Шмигаля визначає такі завдання:

Зміна клімату

Запобігання негативним наслідкам зміни клімату. Квотування викидів парникових газів. Проведення оцінки вразливості до наслідків зміни клімату та заходів з адаптації. Участь у реалізації Європейської зеленої угоди.

Примітка Екопростору: таке завдання уряду відповідає зобов’язанням України відповідно до Паризької угоди та Угоди про асоціацію (реалізація Додатку до Глави 6 Угоди).

Однак, участь у реалізації Європейської зеленої угоди не обмежується лише кліматичною політикою – вона передбачає комплексний підхід до низки секторів, зокрема промисловості, сільського господарства, біорізноманіття, управління відходами тощо.

У цьому та усіх наступних завдань не вказано жодного індикатора, що ускладнює можливість проаналізувати їх амбітність та визначити, на скільки вони були згодом проваджені.

Промислове забруднення

Зменшення та контроль промислового забруднення. Запровадження системи інтегрованих дозволів для великих забруднювачів

Запровадження вимог обов’язкового автоматизованого обліку відхідних газів на стаціонарних джерелах викидів

Створення системи автоматизованого моніторингу, аналізу та поширення даних про стан атмосферного повітря

Примітка Екопростору: ці завдання відповідають Угоді про асоціацію зокрема в частині запровадження інтегрованого підходу до промислового забруднення.

Управління відходами

Реформування системи управління відходами. Збільшення обсягів сортування, повторного використання та перероблення відходів

Зменшення використання одноразових пластикових виробів.

Стимулювання до рекультивації місць захоронення відходів

Впровадження автоматизованої системи обліку відходів.

Примітка Екопростору: загалом відповідає Угоді про асоціацію, окрім частини про використання одноразових пластикових виробів – це власна ініціатива України, одна її можливо також запроваджувати у відповідності з Директивою ЄС 2019/904про одноразовий пластик.

Завданням дуже бракує чітких цілей та індикаторів виконання.

Охорона природи

Збереження та відновлення стану ключових екосистем.

Збільшення частки природоохоронних територій шляхом розширення існуючих та створення нових територій природно-заповідного фонду, природних парків, зокрема забезпечення розбудови Національного дендрологічного парку “Софіївка” Національної академії наук України з метою включення його до об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО

Формування територій Смарагдової мережі, впровадження заходів з їх збереження та управління

Примітка Екопростору: формування територій Смарагдової мережі відповідає зобов’язанням України відповідно до Бернської Конвенції, однак, не виконує їх в частині Угоди про асоціацію.

Бракує інформації, які саме ключові екосистеми потребують відновлення, а також чіткого індикатора – кількісної частки збільшення природоохоронних територій.

Небезпечні та радіоактивні відходи. Чорнобильська зона

Розроблення та реалізація довгострокової політики розвитку Чорнобильської зони

Забезпечення будівництва сховища для зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що утворюються після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій

Стимулювання відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, підтримки природоохоронної діяльності на цих територіях, створення умов для використання їх туристичного потенціалу, популяризація та утвердження бренд-меседжу “Безпечний Чорнобиль”, забезпечення інноваційного розвитку та створення наукового хабу на цих територіях.

Водні ресурси

Раціональне використання прісної води

Примітка Екопростору: водна політика дуже слабо розписана.

Лісові ресурси

Реалізація довгострокової політики сталого розвитку лісового господарства. Інвентаризація лісів України та запровадження заходів з їх збереження

Впровадження електронного обігу деревини та забезпечення доступу до інформації про обіг деревини у форматі відкритих даних

Впровадження дієвого механізму запобігання лісовим пожежам

Примітка Екопростору: з огляду на завдання, ключовим пріоритетом лісової політики є облік лісових ресурсів. Заважаючи на численні сезонні пожежі в лісах, впровадження механізмів їх запобігання у програмі є актуальними.

Водні живі ресурси

Реформування рибного господарства України

Примітка Екопростору: недостатньо інформації про те, яким чином має відбуватися реформування рибного господарства.

Екологічний контроль та моніторинг

Підвищення ефективності системи державного екологічного контролю та запобігання екологічним правопорушенням

Модернізація системи моніторингу довкілля відповідно до європейських стандартів. Оцифрування, узагальнення та відкриття у публічному доступі інформації про використання природних ресурсів та про стан навколишнього природного середовища

Екологічні фінанси

Реформування системи нарахування/розподілу екологічного податку, ренти та штрафних санкцій, пов’язаних із забрудненням навколишнього природного середовища

Екологізація економіки за рахунок посилення ефективності використання коштів, отриманих з фактичних обсягів викидів в атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів

Створення спеціальних природоохоронних фондів.

Примітка Екопростору: загалом акцент на економічних інструментах екологічної політики в даній урядовій програмі позитивний.

Бракує інформації про створення яких саме спеціальних екологічних фондів йдеться, адже в державному фонді є окремий екологічний фонд, який формується з надходжень від екоподатків та стягнень за збитки, нанесені довкллю.

Стале споживання та виробництво

Запобігання негативним впливам хімічної продукції на навколишнє природне середовище та здоров’я громадян. Впровадження системи реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин, їх класифікації, маркування та вимог до пакування відповідно до актів права ЄС і міжнародних стандартів.

Формування екологічних цінностей і засад сталого виробництва та споживання. Стимулювання впровадження систем екологічного управління на підприємствах. Підтримка впровадження екологічних інновацій і зеленої модернізації промислових підприємств.

Вдосконалення національної екологічної політики з метою гармонізації інтересів економіки та довкілля для ефективної реалізації захисту конституційного права громадян на безпечне навколишнє природне середовище; інтеграція екологічної політики в інші сфери політики держави.

Очікувані результати та показники

 • прийняття національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2025―2030 роки
 • прийняття другого національно визначеного внеску до Паризької угоди
 • скорочення викидів парникових газів
 • підвищення рівня декарбонізації національної економіки
 • збільшення кількості реалізованих проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій
 • удосконалення системи оподаткування викидів парникових газів
 • зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел
 • зменшення скидів забруднених стічних вод у водні об’єкти
 • створення відкритої електронної інформаційної системи (бази даних) для звітності суб’єктів господарювання про фактичні обсяги промислового забруднення
 • підвищення рівня екологічної безпеки шляхом запровадження системи управління хімічними речовинами
 • запобігання погіршенню стану навколишнього природного середовища та виникненню техногенних катастроф та аварій.

Примітка Екопростору: загалом, в очікуваних результатах дуже сильно бракує вимірюваних показників, особливо де йдеться про скорочення викидів парникових газів чи забруднюючих речовин. Прийняття національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища вселяє надію на реабілітацію виконання Закону України «Про засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року».

Зазначимо, що екологічні питання у програмі згадуються не лише в окремому екополітичному блоці:

уряд згадує екологічне відновлення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей,

здійснення комплексу заходів, спрямованих на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення;

перегляд екологічного податку «з метою підвищення його ефективності та зниження рівня забруднення атмосферного повітря та навколишнього середовища» у контексті формування ефективної податкової системи.

«Підвищення енергетичної незалежності шляхом збільшення обсягу видобутку вітчизняних енергоносіїв, диверсифікації джерел та маршрутів постачання енергоресурсів. Розвиток відновлюваних та низьковуглецевих джерел енергії, альтернативних видів палива, забезпечення надійності, екологічності та доступності енергії для всіх споживачів»

«Запровадження комплексного підходу до формування та реалізації політики в енергетичній сфері, зокрема з урахуванням Цілей сталого розвитку, екологізації та декарбонізації національної економіки»

Коментарі facebook

коментар

Post Author: ecoprostir